پنجشنبه 18 آذر 1395
 
 
اگر جوان را از عشق منع کنید ، چنان است که مریض را از کسالتش سرزنش دهید . دوکلوس