دوشنبه 04 ارديبهشت 1396
 
 
مشکلی که خوب تشریح و حلاجی شده باشد نصفش حل شده است. چارلز کیترنیک