چهارشنبه 09 تیر 1395
 
 
با گریه به دنیا می آیی اما چنان زندگی کن که با خنده از دنیا بروی . سرنگ