پنجشنبه 27 آذر 1393
 
 
زندگی به تناسب شهامت آدمی گسترش یا فروکش می‌یابد. آنین نین