جمعه 15 اسفند 1393
 
 
آن نعمت نصیب ماست که قدرش را می‌دانیم وگرنه از صورت زیبا برای کور چه حاصل ؟. ویلیام تن