شنبه 08 فروردين 1394
 
 
بردن همه چیز نیست ؛ امّا تلاش برای بردن چرا . وئیس لومباردی