پنجشنبه 19 تیر 1393
 
 
مهمترین چیز بعد از حل کردن یک مسئله یافتن اندکی طنز در آن است . فرنک آکلارک