شنبه 03 تیر 1396
 
 
کسی‌که حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند، لیاقت آزادی را ندارد . بنجامین فرانکلین