يكشنبه 30 فروردين 1394
 
 
هر اقدامی اگر بزرگ باشد، ابتدا محال به نظر می‌رسد. کارلایل