شنبه 29 شهریور 1393
 
 
بسیاری مردم شادیهای کوچک را به امید خوشبختی بزرگ از دست می‌دهند. پرل س.باک