پنجشنبه 05 آذر 1394
 
 
زمستان بدون بهار قلب عاشق شکست خورده است . فردریش نیچه