پنجشنبه 26 مرداد 1396
 
 
مرد جنگی برای دولت بهترین و مناسبترین سفیر و ساستمدار بشمار می رود . کرامول